Back to team

About

Dr. Ayşe Karaçizmeli, with an over ten-year’s academic background in several universities in Turkey and abroad, is interested in consumer behaviour and consumption culture. Her studies are mainly on the relationship between the individual and material consumption. In this project, although she is expected to contribute to other outputs as well, Dr. Karaçizmeli is generally responsible for the digital memory output. Dr. Karaçizmeli’s methodological expertise is on qualitative research methods. She has used research technics such as oral history, depth interviews, historical methodology and visual data analysis. At the digital memory output, oral history studies and depth interviews are important elements for data collection. At this basis, her methodological skills are thought to be helpful for the related output while working with the elderly. Also, her academic experiences will be helpful since she has applied visual data collection and photo-analysis in her doctoral dissertation and in other qualitative studies.Publications:

 • ÖZHAN DEDEOGLU AYLA, KARAÇİZMELİ (GÜZELER) AYŞE (2015). A Room of Their Own: “Oda” as a Consumptionscape Between Traditional and Modern. Journal of Macromarketing, 1-15.
 •  KARAÇİZMELİ A., ÖZHAN DEDEOĞLU A., ÜSTÜNDAĞLI ERTEN E. (2017). Giyim tüketimi ve Mahremin Eril İnşası: İş Yaşamında Eril Giyim Kodları Üzerine bir Araştırma (Clothing Consumption And Masculine Construction Of Intimacy: A Study On Masculine Dress Codes in Work Life). International Journal of Economics and Administrative Studies, 2017 UIK Special Issue, p.425-442.
 • KARAÇİZMELİ A., KESKEN J. (2017). 1960'lardan 2000'lere Türk Sinemasında Değişen Patron Temsilleri: Tüketim Ve Yönetim Göstergeleri: Üzerinden Bir Analiz  (Changing Representations Of Bosses In Turkish Cinema From 1960’s To 2000’s: An Analysis Through Consumption And Management Indicators).  Ege Academic Review, Vol.17, No:1 p.127-146.
 • KARAÇİZMELİ A., ÖZHAN DEDEOĞLU A. (2016). Üniversitelerde İnovasyon Ekosisteminin Geliştirilmesinde Örgüt İklimi, Örgüt Kültürü Ve Örgüt Yapısının İnovatif Davranış Üzerindeki Etkisi: Ege Üniversitesi Örneği (The Effect Of The Organizational Climate, Organizational Culture And Organizational Structure On Innovative Behaviour For Developing Innovation Ecosystem in Universities: The Case Of Ege University). Ege  Strategic Research Journal, Vol. 7, Special Issue, p. 115-134.
 • ÇİÇEKLİ U.G., KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A.  (2013). Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Başarılı Öğrenci Seçimi: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği (Successful Students Selection with Fuzzy Analytical Hierarchy Process: The Case of the Faculty of Economics and Administrative Sciences). Ege Strategic Research Journal, 4(1) p.71-94.             
 • KÜÇÜK F., KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A. (2009). Stratejik  Planlama Ve Stratejik Yönetim Açısından Örgütte Uygulanan İnsan Kaynakları  Stratejileri (Strategic Planning and Human Resources Strategies Applied in Organizations in Case Of Strategic Management).  E-Journal Of New World Sciences  Academy, 4(2), p. 142-153.
 • NEDİM B., KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A. (2011).  Yabancı Dilde Marka  Ve Mağaza Adları Ve Tüketici Satın Alma Davranışına Etkilerine Yönelik Bir  Araştırma (A Study on Foreign Brand and Store Names and the Effects of it on Consumers’ Buying Behaviour). Karadeniz  Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 1 (1), p.30-44.
 • KÜÇÜK F., KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A. (2009).  Tekstil İşletmelerinde İşgücü Envanterinin Gerçekleştirilme Durumu: Şanlıurfa Örneği (Implication of Labour Force Inventory in Textile Enterprises: The Case of Şanlıurfa).  Kamu-İş  İş Hukuku Ve İktisat Dergisi 10(3), p.219-239.
 • CİHANGİR M., KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A., SABUNCU İ. (2008).  Optimal Portföy Seçiminde Konno-Yamazaki Modeli Yaklaşımı Ve İMKB Mali Sektör Hisse Senetlerine Uygulanması (A Konno And Yamazaki Approach To Portfolio Selection and its Applications to ISE Financial Sector Shares).  Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(3) , p.125-142.
 • BAYUK N., KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A. (2008).  Esnek Üretim Sistemleri Ve Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri (Flexible Manufacturing Systems and Its Effects on Marketing Activities)  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  (Esosder) 7(25) p.12-24.
 • ZALLUHOĞLU A. E., KARAÇİZMELİ A. (2019) Why Does Gamification Work in Marketing? A Literature Review on Consumer Psychology, 4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress,  29-30 November 2019, Nişantaşı, İstanbul.
 • KARAÇİZMELİ A.,  ÖZHAN DEDEOĞLU A. , ÜSTÜNDAĞLI ERTEN E. (2017). Eril Mahrem: Beyaz Yaka Çalışanların Giyim Kodları Üzerine Bir Araştırma (Clothing Consumption and Masculine Construction Of Intimacy: A Study On Masculine Dress Codes in Work Life). 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi (16. National Business Congress), 4-6 May 2017, Kuşadası, Turkey.
 • KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A. (2009).  Concept of Green Marketing and Its Importance On Marketing Communications. MARCOM, International Marketing Communications Symposium, Ege University Communications Faculty, May 29, 2009, Izmir, Turkey.
 • KARAÇİZMELİ (GÜZELER) A., ÖZHAN DEDEOĞLU A. (2015).  Üniversitelerde İnovasyon Ekosisteminin Geliştirilmesinde Kültürel Yapının İnovatif Davranış Üzerindeki Etkisi: Ege Üniversitesi Örneği (The Effect Of The Cultural Structure On Innovative Behaviour For Developing Innovation Ecosystem in Universities: The Case Of Ege University), İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı İle Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, 26 November 2015, Izmir, Turkey.
 • ERTÜRK, N. O. & KARAÇİZMELİ, A. (2021). “Ageism and Continuous Education” in Voices from the  Classroom: A Celebration of Learning, Vana Chiou, Lotte Geunis, Oliver Holz, Nesrin Oruç Ertürk, Fiona Shelton (Edt). Waxmann, p.237. ISBN: 3830993781, 9783830993780
 • ÜSTÜNDAĞLI ERTEN E., KARAÇİZMELİ A. (2017) “Management of Ethnic Diversitites”, in İletişimde  Serbest Yazılar(Free Writings in Communication), Aylin GÖZTAŞ (Edt.), Literatürk. ISBN: 6053371137
 • KARACİZMELİ A. (2016). Peter J. Paul, Donnely, James H.R “A Preface to Marketing Management”, Chapter-11:Pricing Strategies, Nobel Press. (Book Translation)The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.